Andere belanghebbende

Particulieren, bedrijven en/of (overheids)instellingen hebben het recht zich bij de Overeenkomst aan te sluiten. Daartoe volstaat een schriftelijke verklaring van toetreding, verkrijgbaar via het secretariaat van de commissie.

Aansluiting of toetreding impliceert dat men de inhoud van de overeenkomst kent en de daarin opgenomen regels accepteert. Voor schadeverzoeken die verband houden met het NAM winninggebied Tytsjerksteradiel en de winningsgebieden van Vermilion betekent dit dat men afstand doet van het recht om buiten de Commissie verhaal te zoeken. Voor deze winningsgebieden doet de Commissie namelijk uitspraak bij wijze van bindend advies. Desgewenst is de Commissie echter bereid voor particulieren reeds voor toetreding een voorlopig oordeel te geven zodat zij op voorhand geen afstand hoeven te doen van andere mogelijkheden tot verhaal via bijvoorbeeld de gewone rechter of via de Technische Commissie Bodembeweging, ingesteld door de Minister van Economische Zaken. Voor overige concessie- of winningsgebieden zijn de uitspraken van de Commissie niet bindend. Toegetreden belanghebbenden behouden het recht om ook na een beslissing op hun verzoek de gewone rechter in te schakelen. Voor alle winningsgebieden geldt dat aan toetreding tot de Overeenkomst en de behandeling van schadeverzoeken door de Commissie geen kosten verbonden zijn.