De commissie

De taak van de Commissie om bindend advies te geven aan de gaswinner over een aanvraag om schade te voorkomen, te beperken of te herstellen. Dat kan iedereen zijn in Fryslân.

In het verzoek moet onderbouwd worden aangegeven:

  • welke handelingen, werken of werkzaamheden die in redelijkheid nodig zijn om schade te voorkomen, beperken of herstellen;
  • welke kosten de gaswinner naar het oordeel van de Commissie zou moeten vergoeden volgens de regels van de overeenkomst.

Een bindend advies betekent dat het besluit van de commissie moet worden nageleefd door alle partijen(de aanvrager en de gaswinner). Voor het gebied in het noordelijk deel van Frylân (NAM) geldt dat het advies van de commissie niet bindend is. Dit komt omdat NAM hier niet de enige partij (concessiehouder) is. In de praktijk hebben NAM en Vermilion  binnen enkele weken altijd voldaan aan de uitspraken aan de uitspraken van de Commissie. Voor alle andere gebieden in Fryslân geldt dat de uitspraak van de commissie een verplichting is voor de gaswinner en degene die het verzoek heeft ingediend.

De Commissie bestaat uit vier deskundigen, waarvan provincie Fryslân en Wetterskip Fryslân er elk één benoemen en NAM (in overleg met Vermilion) er twee benoemt. Tevens is in de plaatsvervanging voorzien.

Particulieren, bedrijven en/of (overheids)instellingen hebben het recht zich bij de Overeenkomst aan te sluiten. Om aan te sluiten is een formulier met een ‘verklaring van toetreding’, verkrijgbaar via het secretariaat van de commissie (secretariaat@bodemdalingfryslan.nl).

Als een instelling of een persoon zich aansluit bij één of beide Overeenkomsten betekent dat ook dat de regels van de betreffende Overeenkomst ook voor degene die aansluit gelden. Met uitzondering van het winningsgebied Noord Friesland geldt dat, als men via ondertekening van het formulier aansluit bij de Overeenkomst, afstand doet van het recht om buiten de Commissie verhaal te zoeken. Voor alle winningsgebieden geldt dat aan toetreding tot de Overeenkomst en de behandeling van schadeverzoeken door de Commissie geen kosten verbonden zijn.

In aanvulling op de tekst onder ‘Andere belanghebbenden’ wordt opgemerkt dat particulieren en/of micro-ondernemingen die een vermoeden hebben van schade als gevolg van aardgaswinning aan gebouwen zich kunnen wenden tot de landelijke Commissie Mijnbouwschade. Op de website van de Commissie Mijnbouwschade wordt uitgelegd wat precies met gebouwen en micro-ondernemingen wordt bedoeld.

De Commissie Mijnbouwschade is te bereiken via:

TELEFOON
088 042 42 70

EMAIL
algemeen@commissiemijnbouwschade.nl

POSTADRES
Commissie Mijnbouwschade
Postbus 965
6040 AZ Roermond

 

Benoemd door de provincie
1. K.A. Beks, Voorzitter
Voorheen projectmanager bij de provincie Fryslân
2. Vacant

Benoemd door Wetterskip Fryslân
3. Ir. W.G. Epema
Oud dir.-ing. Hoogheemraadschap Alblasserwaard en Vijfheerenlanden
4. Ir. W.P.C. Zeeman (plaatsvervanger voor 3)
Geohydroloog; oud senior adviseur Water bij DLG

Benoemd door NAM
5. Mr. R.J. de Roos, Vice-voorzitter
Voorheen associate general counsel bij Shell
6. Prof.ir. A.F. van Tol
Emeritus hoogleraar funderingstechniek TU Delft
7. J.K.G. van Heijningen (plaatsvervanger voor 5)
Voorheen financieel manager bij NAM
8. Prof.dr.ir. J.W. van der Meer (plaatsvervanger voor 6)
DGA Van der Meer Consulting bv en Emeritus Professor Coastal Structures and Ports bij IHE Delft

Secretariaat:
Ir.ing. G.J. Steendam (secretaris)
Ir. M.J. Overduin (ass. secretaris)

Dinsdag 6 juni 2023
Dinsdag 26 september 2023
Dinsdag 12 december 2023
Dinsdag 12 maart 2024
Dinsdag 4 juni 2024
Dinsdag 24 september 2024
Dinsdag 10 december 2024
Dinsdag 11 maart 2025

Historie

 

Op 28 juni 2006 zijn de Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V. (NAM), de provincie Fryslân en Wetterskip Fryslân de Overeenkomst Bodemdaling Aardgaswinning Fryslân aangegaan met als doel een regeling te treffen voor de schade die ontstaat als gevolg van bodemdaling door aardgaswinning door NAM. Van 2000 tot 2006 gold tussen partijen een interim-overeenkomst.

Op 5 oktober 2016 is de Overeenkomst bodemdaling aardgaswinning Vermilion Fryslân ondertekend door Vermilion Energy Netherlands B.V., de provincie Fryslân en Wetterskip Fryslân met als doel een regeling te treffen voor de schade die ontstaat als gevolg van bodemdaling door aardgaswinning door Vermilion.

Neem contact op.

E-MAIL
secretariaat@bodemdalingfryslan.nl

POSTADRES
Commissie Bodemdaling Aardgaswinning Fryslân
Postbus 21
9280 AA Harkema

Boothuizen De Dobbe