Commissie

De Commissie bestaat volgens de overeenkomsten uit vier deskundigen, waarvan Gedeputeerde Staten van de provincie Fryslân en Wetterskip Fryslân er elk één benoemen en NAM er twee benoemt. Tevens is in de plaatsvervanging voorzien. Voor de overeenkomst met Vermilion wordt gebruikt gemaakt van dezelfde Commissie.

De Commissie heeft tot taak omtrent een zo goed mogelijk geformuleerd en gedocumenteerd verzoek verzoek, een aanbeveling te doen waarin met reden omkleed wordt aangegeven:

– welke handelingen, werken of werkzaamheden aan te bevelen zijn als maatregelen die redelijkerwijs noodzakelijk zijn ter voorkoming, beperking of herstel van schade ten gevolge van bodemdaling door aardgaswinning.

– welke kosten, hetzij van vorenbedoelde maatregelen, hetzij anderszins (compensaties) NAM dan wel Vermilion naar het oordeel van de Commissie zou moeten vergoeden overeenkomstig de regels van de overeenkomst.

Samenstelling van de Commissie

Benoemd door de provincie
1. K.A. Beks, Voorzitter
Voorheen projectmanager bij de provincie Fryslân
2. Prof.dr.ir. J.W. van der Meer (plaatsvervanger voor 1)
DGA Van der Meer Consulting bv en Professor Coastal Structures and Ports bij IHE Delft

Benoemd door Wetterskip Fryslân
3. Ir. W.G. Epema
Oud dir.-ing. Hoogheemraadschap Alblasserwaard en Vijfheerenlanden
4. Ir. W.P.C. Zeeman (plaatsvervanger voor 3)
Geohydroloog; oud senior adviseur Water bij DLG

Benoemd door NAM
5. Mr. R.J. de Roos, Vice-voorzitter
Voorheen associate general counsel bij Shell
6. Ir.ing. E. van Hijum (plaatsvervanger voor 7)
Oud-directeur ingenieursbureau
7. Prof.ir. A.F. van Tol
Emeritus hoogleraar funderingstechniek TU Delft
8. J.K.G. van Heijningen (plaatsvervanger voor 5)
Voorheen financieel manager bij NAM

Secretariaat:
Ir.ing. G.J. Steendam (secretaris)
Ir. M.J. Overduin (ass. secretaris)

De zittingsduur van de huidige Commissie eindigt op 15 mei 2021