2019 - 2025 

Gebiedsproces voormalig
Dongeradeel

Wetterskip Fryslân heeft in 2019 een start gemaakt met een onder regie van de provincie te doorlopen integraal, watergericht gebiedsproces voor het wingebied Noord Friesland. De wateropgave in het gebied is groter dan alleen de compensatie van de bodemdaling door gaswinning. Ook klimaatadaptatie, verziltingsproblematiek, kaderrichtlijn water en andere doelstellingen brengen haar eigen opgaven met zich mee. De compensatie van negatieve gevolgen van bodemdaling door aardgaswinning is een prominent onderdeel van dit proces. De commissie stelt een financiële bijdrage beschikbaar om het proces te doorlopen. Deze bijdrage wordt achteraf definitief vastgesteld op basis van het aandeel van de bodemdaling in de maatregelen die genomen moeten worden in de totale opgave.

Neem contact op.

E-MAIL
secretariaat@bodemdalingfryslan.nl

POSTADRES
Commissie Bodemdaling Aardgaswinning Fryslân
Postbus 21
9280 AA Harkema

Boothuizen De Dobbe