Gerealiseerde projecten

Reeds uitgevoerde maatregelen ter voorkoming van schade door bodemdaling aardgaswinning in winningsgebieden Tietjerksteradeel en Noord Friesland van de NAM:

T1 Wetterskip
Nieuwbouw of renovatie van 4 gemalen in Bergum noordwest 2008/2009
(Koemeer, Flappevaart, Nieuwe diep en Suawoude )

Nieuwbouw gemaal Soest 2009
Beide projecten zijn gecombineerd met autonome renovatie

T2 Wetterskip
Nieuwbouw gemaal Garyp in LW 401 van Bergum west 2008
Uitvoering waterbeheersingswerken in LW401 gecombineerd 2009 met herinrichting Garyp-Sumar en Alde Feanen

T3 Wetterskip
Waterhuishoudkundige aanpassingen rond Jistrum waaronder in 2006 twee nieuwe gemalen (Jistrum en Zwartkruis) in combinatie met herinrichtingswerken

T3 Wetterskip
Waterhuishoudkundige maatregelen Bergum oost (Afkoop) 2010

T4 Wetterskip
Waterhuishoudkundige maatregelen Bergum midden (Afkoop) 2010

T8 Wetterskip
Waterhuishoudkundige aanpassingen Kollumerland waaronder 2005 twee nieuwe gemalen (Pardeel en Loreweg) en realisering extra boezemberging nabij Pardeel in combinatie met herinrichting.

T10/NF3 Wetterskip
Aanpassingen van oevers, boezemkaden en marrekrite in 2003 in combinatie met het project “De zwemmer”

T10/NF3 Provincie
Verhogen van een 5 tal vaste bruggen in de vaarroute Lits- 2005/2006

Lauwers

T11/NF1 Wetterskip
Verhoging diverse trajecten boezemkaden in combinatie met 2005/2007

Autonome werkzaamheden:

– Stroobossertrekvaart

– Jistrum

– Prinses Margrietkanaal – Fonejacht – Bergumermeer

– nabij Augustinusga

– opvaarten

– Oude Lauwers

– De Lits

– Twijzel-Buitenpost

T12 Provincie
Aanpassingen nieuwbouw c.a. brug Stroobos over van Starken- 2002 Borghkanaal

T13 Wetterskip
Aanpassingen o.a. oevers en boezemkaden recreatiepark 2007

Burgumermeer

T14 Wetterskip
Aanpassingen harde oevers Prinses Margrietkanaal Fonejacht- 2005

Bergumermeer in combinatie met autonome werkzaamheden

T15 Wetterskip
Aanpassingen gemalen Yzermieden en Buitenpost Oost 2004 in combinatie renovatiewerkzaamheden (afkoop)

T16 Gemeente Tytsjerksteradiel
Herstelmaatregelen park Eeburcht te Burgum 2009

Aanpassen riolering in delen van de kern van Burgum/Sumar 2010 (herstel drooglegging, waterafvoer en overstorten)

T18 Particulier
Herstelmaatregelen o.a. oevers, steigers Jachthaven Burgum 2008 (afkoop)

T16 Gemeente Tytsjerksteradiel
Herstelmaatregelen riooloverstort ROXII Burgum West 2012

T21 Gemeente Tytsjerksteradiel
Oevervoorziening en trailerhelling te Klein Zwitserland 2012/13