Gevolgen

De bodemdaling in Fryslân heeft voornamelijk gevolgen voor de waterhuishouding. Het peil in de Friese boezem wijzigt niet. Indien er geen maatregelen getroffen worden zal in het dalingsgebied de drooglegging in vrij voor de boezem gelegen gebieden afnemen. De doorvaarthoogte van vaste bruggen kan ook in het gedrang komen. Overstorten van gemeentelijke riolering, oeverconstructies en boezemkaden kunnen in het dalingsgebied te laag komen te liggen waardoor schade kan ontstaan.