Maatregelen

Om de schadelijke gevolgen van de bodemdaling in Fryslân te voorkomen, te beperken of te herstellen, zijn en worden er verschillende waterstaatkundige maatregelen uitgevoerd. Het betreft o.a. bouw en aanpassingen van poldergemalen en stuwen en het verhogen van bruggen en boezemkaden. Oevervoorzieningen in het dalingsgebied worden aangepast of vernieuwd.

In bebouwd gebied worden in geval van schade rioleringen en overstorten aangepast. Zo mogelijk worden de maatregelen uitgevoerd in combinatie met autonome plannen als bijvoorbeeld een herinrichtingsplan.

In elk jaarverslag van de Commissie staan overzichten van uitgevoerde onderzoeken, gerealiseerde projecten en bestede bedragen.