Procedure

Door bodemdaling als gevolg van gaswinning ontstaat schade. Dit kan directe schade zijn aan de waterhuishouding in een gebied (wateropslagcapaciteit, ontwateringsniveau voor landbouw of andere functies in een gebied (natuur, wonen, etc.) en schade aan water gerelateerde objecten (bruggen, gemalen, stuwen, steigers, boothuizen, rioolstelsels etc. en ook oeverconstructies, en boezemkaden. Er kan ook sprake zijn van zogenaamde indirecte schade. Dit is bijvoorbeeld het geval als de waterstand in een gebied wordt verlaagd omdat er bodemdaling door aardgaswinning elders in het gebied plaats vindt. Een verlaging van de waterstand kan gevolgen hebben voor funderingen van gebouwen.

Indien er een vermoeden is van schade door bodemdaling als gevolg van gaswinning, kunt u zich melden bij de Commissie Bodemdaling Aardgaswinning Fryslân.

In het geval er volgens de commissie een vermoeden van een relatie tussen de schade en bodemdaling door aardgaswinning kan zijn, wordt de schade verder onderzocht en worden maatregelen opgesteld en uitgevoerd. Hiervoor worden vier fasen onderscheiden.

De vier fasen van een claim

1 Onderzoeksfase, planvoorbereiding

In deze fase worden de gevolgen van de bodemdaling door aardgaswinning geïnventariseerd en worden zo nodig oplossingen ontwikkeld en afgewogen om schade te voorkomen of te compenseren. Voor deze oplossingen worden globale kostenramingen en tijdschema’s opgesteld. Fase 1 eindigt met een principekeuze voor een van de mogelijke oplossingen.

2 Oplossing uitwerken

De definitieve situering wordt bepaald evenals vorm en afmetingen. Gedetailleerd (waterloopkundig en/of grondmechanisch) onderzoek vindt plaats. Onderzocht wordt welke vergunningen nodig zijn en welke procedures moeten worden doorlopen. Tijdschema’s en kostenramingen worden verfijnd. 

3 Voorbereiding van de uitvoering

 Aan de orde zijn zaken als grondaankoop, verkrijgen van vergunningen en opstellen van bestekken en contracten.

4 Uitvoering

Al naar gelang de voortgang van de werkzaamheden in de opeenvolgende fases worden de gemaakte kosten na goedkeuring door de Commissie door NAM c.q. Vermilion op declaratiebasis vergoed. De eindafrekening van een project of werk wordt verwacht binnen zes maanden na (eerste) oplevering.

Als de commissie besluit dat er maatregelen moeten worden getroffen om de schade aan te pakken worden de kosten van de maatregelen inclusief de voorbereidingen daarvoor door de gaswinner vergoed. Bij de vaststelling van de kosten van maatregelen en de vergoeding daarvan spelen de huidige staat van het object en het moment van het in eigendom verkrijgen een rol. Waar mogelijk wordt aangesloten bij of wordt de combinatie gezocht met autonome plannen zoals bijvoorbeeld dijkversterkings-, herinrichtings- of rioleringsplannen.

Het benodigde onderzoek kan in opdracht van degene die het verzoek doet in overleg met de commissie door derden worden uitgevoerd.

In elk jaarverslag van de Commissie staan overzichten van uitgevoerde onderzoeken, gerealiseerde projecten en bestede bedragen.

De Commissie baseert zich bij haar besluitvorming onder meer op de meest recente prognoses voor de toekomstige bodemdaling. In de overeenkomst (en ook de winningsplannen) is geregeld dat NAM en Vermilion regelmatig onderzoek moeten doen naar de mate van opgetreden bodemdaling. Dit doen zij door het laten uitvoeren van  waterpassingen en door het gebruik te maken van satelliet metingen (InSAR). De metingen worden gecontroleerd en geautoriseerd door Staatstoezicht op de Mijnen. De metingen worden gebruikt om de feitelijke bodemdaling door aardgaswinning in beeld te brengen en een zo nauwkeurig mogelijke eindprognose op te kunnen stellen. De prognoses moeten door de NAM en Vermilion ten minste eenmaal per vijf jaar aan de provincie worden voorgelegd. 

In haar vergadering van 21 november 2000 heeft de Commissie ingestemd met een programma van hoogtemetingen dat ook wordt aangehouden voor het aangrenzend gebied in Groningen, dat wil zeggen ten minste eens per vijf jaar middels waterpassing een grote of uitgebreide hoogtemeting over het gehele gebied, zo nodig tussentijds aangevuld met een kleine beperkte hoogtemeting. De laatste hoogtemeting heeft plaatsgevonden in 2018. De resultaten daarvan zijn eind 2020, gelijktijdig met de nieuwe prognose, door NAM naar buiten gebracht: NAM-rapport nr. EP202011201629,  “Bodemdaling door Aardgaswinning, NAM-gasvelden in Groningen, Friesland en het noorden van Drenthe, Status Rapport 2020 en Prognose tot het jaar 2080”. December 2020

Door Vermilion worden per veld conform de winningsplannen metingen uitgevoerd. De resultaten en de prognoses worden regelmatig gepubliceerd. De laatste publicatie is van 2020. “Bodemdaling Statusrapport 2020 – Drenthe Overijssel Friesland”, versie 1.1. Juli 2020.

De status rapporten van zowel NAM als Vermilion zijn terug te vinden op de websites van de gaswinbedrijven en via “documenten” in het menu bovenaan deze website.

Neem contact op.

E-MAIL
secretariaat@bodemdalingfryslan.nl

POSTADRES
Commissie Bodemdaling Aardgaswinning Fryslân
Postbus 21
9280 AA Harkema

Boothuizen De Dobbe