Procedure

Indien er (een vermoeden van) schade ontstaat, kan een met redenen omkleed verzoek gericht worden aan de Commissie Bodemdaling Aardgaswinning Fryslân om de kosten van de schade te vergoeden. Na een positieve beslissing van de Commissie, betaalt de NAM dan wel Vermilion deze kosten aan de verzoeker, binnen 45 dagen na ontvangst van een declaratie, die vergezeld moet gaan van de bijbehorende bewijsstukken (art. 7 van de Overeenkomst NAM, art. 6 Overeenkomst Vermilion)

De nota inzake te volgen procedures bij de voorbereiding en uitvoering van werken in het kader van de bodemdaling door aardgaswinning vormt een handleiding voor de belanghebbenden die een verzoek bij de Commissie indienen.

 

De vier fases van een claim

Bij de afhandeling van claims kunnen veelal vier fases worden onderscheiden:

Fase 1 onderzoeksfase, planvoorbereiding.

In deze fase worden de gevolgen van de bodemdaling door aardgaswinning geïnventariseerd en worden zo nodig oplossingen ontwikkeld en afgewogen om schade te voorkomen of te compenseren. Voor deze oplossingen worden globale kostenramingen en tijdschema’s opgesteld. Fase 1 eindigt met een principekeuze voor een van de mogelijke oplossingen.

In fase 2 wordt deze oplossing vervolgens uitgewerkt.

De definitieve situering wordt bepaald evenals vorm en afmetingen. Gedetailleerd (waterloopkundig en/of grondmechanisch) onderzoek vindt plaats. Onderzocht wordt welke vergunningen nodig zijn en welke procedures moeten worden doorlopen. Tijdschema’s en kostenramingen worden verfijnd. 

Fase 3 dient als voorbereiding van de uitvoering. Aan de orde zijn zaken als grondaankoop, verkrijgen van vergunningen en opstellen van bestekken en contracten.

In fase 4 volgt de uitvoering.

Al naar gelang de voortgang van de werkzaamheden in de opeenvolgende fases worden de gemaakte kosten na goedkeuring door de Commissie door NAM c.q. Vermilion op declaratiebasis vergoed. De eindafrekening van een project of werk wordt verwacht binnen zes maanden na (eerste) oplevering.