Prognose

De Commissie baseert zich bij haar besluitvorming onder meer op de meest recente prognoses inzake de toekomstige bodemdaling. Op basis van de Overeenkomst zijn de NAM en Vermilion gehouden tot regelmatig onderzoek, waterpassingen en metingen ten einde de voortgaande feitelijke bodemdaling door aardgaswinning in beeld te brengen en een zo nauwkeurig mogelijke eindprognose op te kunnen stellen. De prognoses dienen door de NAM en Vermilion ten minste eenmaal per vijf jaar aan de provincie te worden voorgelegd.

De meest recente prognoses voor de NAM concessies Tietjerksteradeel en Noord Friesland zijn opgenomen in het NAM-rapport met als kenmerk nr. EP202011201629 en is getiteld “Bodemdaling door Aardgaswinning, NAM-gasvelden in Groningen, Friesland en het noorden van Drenthe, Status Rapport 2020 en Prognose tot het jaar 2080”. Dit rapport is geautoriseerd door het Staatstoezicht op de Mijnen. 

De meest recente prognoses voor de Vermilion consessies zijn opgenomen in het Vermilion-rapport getiteld “Bodemdaling Statusrapport 2020 – Drenthe Overijssel Friesland.