Te realiseren projecten

Nog in uitvoering zijnde maatregelen:

Nog in onderzoek zijnde maatregelen:

T2 Wetterskip
Waterhuishoudkundige maatregelen in de overige gebieden van Bergum west

T19 Wetterskip
Aanpassing boezemkaden en harde oevers in bebouwd gebied in de gemeente Tytsjerksteradiel

NF6 Wetterskip
Waterhuishoudkundige maatregelen in Dongeradeel in combinatie mogelijk met autonome gebiedsontwikkeling

NF9 Wetterskip
Verhoging zeekeringen Waddenzee in combinatie met autonome ophogingen a.g.v. relatieve zeespiegelrijzing en klimaatverandering afhankelijk nieuwe normering Rijkswaterstaat)

T21: Provincie Fryslân
Maatregelen bodemdaling bij bouw aquaduct en brug te Burgum in het kader van de aanleg DCA

T11 Wetterskip Fryslân
Ophogen boezemkaden rond Burgumermar en in de overige delen winningsgebied Tietsjerksterdeel.